ต้นแบบพระบรมรูปทรงม้า

         ในระหว่างที่รอลงมติว่าจะสร้างสิ่งใดเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็พอดีมีข่าวแจ้งมาว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช  
ดำเนินพระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส และทรงสนพระทัยพระรูปพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ทรงม้าหล่อ
ด้วยทองสัมฤทธิ์ที่อยู่หน้าลานพระราชวัง และเมื่อตรวจยอดเงินเรี่ยไรการเฉลิมพระขวัญปรากฏว่า ได้เงิน 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาท ซึ่งเกินกว่าราคาที่จะสร้างพระบรมรูปถึง 5 เท่า ที่ประชุมคณะ      
เสนาบดีจึงตัดสินใจสร้างพระบรมรูปทรงม้าตามพระราชปรารภ ดังความปรากฏในพระนิพนธ์ของสมเด็จ   
กรมพระยาดำรงราชนุภาพ ทรงเล่าว่า                                                                                                “ในเวลาเมื่อกำลังบอกบุญอยู่นั้น ได้ทราบข่าวมาแต่ยุโรปว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไป
ทอดพระเนตรวังเวอซายในประเทศฝรั่งเศส  โปรดพระรูปพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงม้าหล่อด้วยทอง 
สัมฤทธิ์อันตั้งไว้ในลานข้างหน้าพระราชวัง ทรงปรารภว่าถ้ามีพระบรมรูปของพระองค์ทรงม้าตั้งไว้ในสนาม

ที่ถนนราชดำเนินต่อกับบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม จะเป็นสง่างามดีเหมือนเช่นเขามักมีกันตามประเทศ     
ต่างๆ ในยุโรป สืบราคาสร้างพระบรมรูปเช่นนั้นว่าราว 200,000 บาท ได้ข่าวที่กล่าวมาประจวบเวลากับที่     
ได้เค้าว่ามีคนยินดีถวายเงินเฉลิมพระขวัญแพร่หลายจะได้เงินมาก ที่ประชุมเสนาบดีจึงลงมติแล้ว สมเด็จ      
พระบรมโอรสาธิราชกราบทูลขอถวายพระบรมรูปทรงม้านั้นเป็นของประชาชนชาวสยาม สนองพระเดช       
พระคุณในงานรัชมลคล ก็โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงเกิดมีพระบรมรูปทรงม้าขึ้นด้วย     
ประการฉะนี้"  
                                                                                                                       

พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ พระบรมรูปทรงม้า  กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538                                                   

«Back»