มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัสดุสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา ที่จัดให้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศวน. มสธ. ลำปาง
ศวน. มสธ. สุโขทัย
ศวน. มสธ. นครสวรรค์
ศวน. มสธ. นครนายก
ศวน. มสธ. จันทบุรี
ศวน. มสธ. อุบลราชธานี
ศวน. มสธ. อุดรธานี
ศวน. มสธ. เพชรบุรี
ศวน. มสธ. นครศรีธรรมราช
ศวน. มสธ. ยะลา

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

สถานที่ตั้ง
หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ (042) 340033-4 โทรสาร (042) 340035
E-mail Address: ud.adoffice@stou.ac.th

เวลาทำการ
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่มีการสัมนาเสริมบัณฑิตศึกษา
หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์


พื้นที่ให้บริการ 10 จังหวัด

อุดรธานี , หนองบัวลำภู , หนองคาย , ชัยภูมิ , ขอนแก่น , เลย , สกลนคร , มหาสารคาม , กาฬสินธุ์ , นครราชสีมา