เฉลิม บัวทั่ง
          ครูเฉลิม บัวทั่ง เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2453 ที่บ้านบางศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน
  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ครูเฉลิมเริ่มเรียนดนตรีกับบิดาตั้งแต่อายุ 6 ปี โดยบิดา
  จับมือให้ตีระนาดต่อเพลง “มุล่ง” เมื่ออายุประมาณ 10 ปี ได้เรียนดนตรีกับพระยาประสาน
  ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือที่โรงเรียนพรานหลวงสวน
  มิสกวัน และเข้ารับราชการเมื่ออายุ 15ปีในกรมปี่พาทย์และโขนหลวง


          เมื่อคราวที่ครูเฉลิม บัวทั่งอยู่กับพระยาประสาทดุริยศัพท์ เคยตามเสด็จพระบาท

  สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานไปที่มฤคทายวัน และ
  ได้เดี่ยวระนาดถวาย รับสั่งชมเชยว่าตีระนาดได้ดีมาก และเมื่อคราวที่ครูเฉลิมไปอยู่กับ
  พระยาอนิรุธเทวา (ฟื้น พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ครูเฉลิม จะต้องเข้าเฝ้าที่วังพญาไททุกเย็น
  และจะตีระนาดในการซ้อมละครที่วังพญาไท พระองค์ท่านรับสั่งชมเชย กับ พระยา
  อนิรุทธว่าครูเฉลิมตีระนาดได้ดีมาก


          หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475-2478 ครูเฉลิมต้องจาก
  ราชการและไปเป็นครูสอนดนตรีไทยที่สโมสรบันเทิงของสามัคคายาจารย์สมาคม และที่
  กรมทหารอากาศดอนเมือง แต่เมื่อเกิดสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่ 2 ครูเฉลิม
  ต้องเปลี่ยนงานเรื่อยมา จนในที่สุดท่านจึงตัดสินใจลาอกจากการทำงานประจำมา
  ประกอบอาชีพส่วนตัว และรับสอนดนตรีไทยให้กับสถาบันต่าง ๆ

          ครูเฉลิม ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทยไว้มากมาย เช่น เพลงประเภทโหมโรง เพลง
  ประเภทเพลงเรื่อง เพลงประเภทเพลงเถา เพลงประเภทเพลงระบำ เพลงประเภทท่า
  เพลงเดี่ยวและเพลงที่แต่งขึ้นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่ม
  อังกะลุงของไทย จาก 2 กระบอก เป็น 3 กระบอก และเป็นผู้ริเริ่มการบรรเลงอังกะลุง
  ประสานเสียงแบบสากล


          ในปี พ.ศ.2524 ครูเฉลิม ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้า-
  อยู่หัวในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่าง