สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
ข่าวนิด้า
ข3
2
ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข25
3
ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข26
4
ครูมุกดาหาร
ค2
5
เคมีน่ารู้
ค5
6
ความรู้คือประทีป
ค1
7
จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา
จ22
8
จุลสารวิจัย มสธ.
จ49
9
จุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จ10
10 จุลสารลายไทย ฉบับพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ จ42
11 จุลสาร Focus on Training จ15
12
จุลสารศุลกากร จ39
13
จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จ39
14
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา=ข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา
จ47
15
จดหมายข่าว สขร.
จ13
16
จดหมายข่าว วช.
จ1
17
ต้นกล้าชุมชน
ต1
18
พัฒนาเทคนิคศึกษา
พ2
19
บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ
บ7
20
บียูนิวส์
บ8
21
ประชาคมวิจัย
ป12
22
แม่โจ้ปริทัศน์
ม1
23
มทส.สาร
ม6
24
มนุษยศาสตร์สาร
ม7
25
ยูเนสโก คูริเย
ย1
26
รีฟอร์ม: ข่าวสารวิจัย มช.
ร14
27
รูสมิแล
ร14
28
วงการครูและผู้ปกครอง
ว1
29
วารสาร กศน.
ว277
30
วารสารการบริหารการศึกษา ว25
31
วารสารการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว241
32
วารสารการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว241
33
วารสารการวัดผลการศึกษา
ว12
34
วารสารการศึกษาไทย
ว256
35
วารสารการศึกษาปฐมวัย
ว101
36
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ว309
37
วารสารกีฬา
ว143
38
วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว183
39
วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว89
40
วารสารข่าวครูศรีสะเกษ
ว89
41
วารสารคณะพลศึกษา
ว7
42
วารสารคณิตศาสตร์
ว19
43
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ว16
44
วารสารครุศาสตร์
ว210
45
วารสารครูเชียงใหม่
ว228
46
วารสารทางวิชากรราชภัฏกรุงเก่า
ว156
47
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : [ECT Jou.]
ว246
48
วารสารนเรศวรพะเยา
ว312
49
วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน
ว172
50
วารสารบัณฑิตศึกษา
ว11
51
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฎพิบูลสงครม ว354
52
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฎวไลย์ลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว112
53
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ว274
54
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ว232
55
วารสารบริหารการศึกษา มศว.
ว235
56
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ว324
57
วารสาร ปขมท.
ว55
58
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ว123
59
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ว58
60
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว263
61
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ว357
62
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว225
63
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ว11
64
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว145
65
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว225
66
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว300
67
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ว223
68
วารสารร่มไทรทอง
ว300
69
วารสารร่มพฤกษ์
ว98
70
วารสารราชพฤกษ์
ว201
71
วารสารราชภัฏเพชรบุรี
ว291
72
วารสารราชภัฏตะวันตก
ว218
73
วารสารลูกช้างสัมพันธ์
ว37
74
วารสารรามคำแหง
ว301
75
วารสารวงการครู
ว50
76
วารสารวิจัย มข.
ว101
77
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ว231
78
วารสารวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว334
79
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
ว231
80
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว191
81
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ว181
82
วารสารวิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว187
83
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ว2
83
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว254
84
วารสารวิจัยสถาบัน มข.
ว107
85
วารสารวิจัยสังคม
ว51
86
วารสารวิชาการ(กรมวิชาการ)
ว91
87
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
ว351
88
วารสารวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว123
89
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
ว230
90
วารสารวิชาการ “บัณฑิตศาส์น มมร.”
ว188
91
วารสารวิชาการปริทัศน์
ว230
92
วารสารวิชาการ ม.กรุงเทพธนบุรี ว129
93
วารสารวิชาการ ม.ฟาร์อีสเทอร์น ว112
94
วารสารวิชาการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว75
95
วารสารวิชาการ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ว316
96
วารสารวิชาการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ว121
97
วารสารวิชาการ ม.หอการค้า
ว218
98
วารสารวิชาการ ม.อบ.
ว249
99
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ว252
100
วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว340
101
วารสารวิชาการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ว311
102
วารสารวิชาการวิทยาลัยภูเก็ต
ว17
103
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
ว203
104
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ว185
105
วารสารวิชาการ หลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฏสกลนคร
ว345
106
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น
ว347
107
วารสารวิทยาศาสตร์
ว90
108
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ว95
109
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
ว60
110
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ว163
111
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ว6
112
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว122
112
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
ว237
113
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ว250
114
วารสารศึกษาศาสตร์ มท.
ว236
115
วารสารศึกษาศาสตร์ มน.
ว14
116
วารสารศึกษาศาสตร์ มบ.
ว161
117
วารสารศึกษาศาสตร์ มศก.
ว315
118
วารสารศึกษาศาสตร์ มอ.
ว14
119
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ว236
120
วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว236
121
วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา
ว102
122
วารสารส่งเริมการศึกษาตลอดชีวิต
ว294
123
วารสารสมาคมนักการศึกษามหาสารคาม
ว58
124
วารสารสมาคมนักวิจัย
ว59
125
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย  
126
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว206
127
วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ว70
128
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ว111
129
วารสารสำนักบัณฑิตอาสารสมัคร
ว78
130
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ว155
131
วารสาร สออ.ประเทศไทย
ว151
132
วารสารหนังสือเพื่อเด็ก
ว136
133
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
ว248
134
ศรีวนาลัยวิจัย
ศ7
135
สสวท.
ว278
136
ส่งเสริมเทคโนโลยี
ว30
137
สานปฎิรูป
ส25
138
สาร ม.อบ.
ส5
139
สารภาษาไทย
ส40
140
สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส40
141
Active learning in higher education
ส40
142
Adult education quarterly
A8
143
American Journal of Distance Education
A34
144
Convergenciae
A3
145
Child Maltreatment
C12
146
Chulalongkorn Educational Review
C19
147
Distance Education
C17
148
Early Childhood Research Quarterly
D7
149
Education Update
E25
150
Educational Action Research
E6
151
Educational Administration Quarterly
E21
152
Educational and Psychological Measurement
E10
153
Educational Leadership
E11
154
Educational Measurement : Issues and Practice
E24
155 Educational Studies in Mathematics
E22
156
Elementary School Journal
E15
157 International Journal for the Advancement of Counseling
E31
157 Journal of Career Development
I26
158 Journal of Distance Education
J59
159 Journal of Counseling and Development
J34
160 Journal of Educational Measurement, JEM
J2
161 Thammasat Review
T5
     


E - Journal

Journal name
web
Addictive Behaviors
Fulltext
Analytica Chimica Acta 
Fulltext
Applied Behavioral Science Review
Fulltext
Applied and Preventive Psychology
Fulltext
Applied Ergonomics
Fulltext
Archives of Clinical Neuropsychology
Fulltext
Behavior Therapy
Fulltext
Behaviour Research and Therapy
Fulltext
Biological Conservation 
Fulltext
Biological Psychology
Fulltext
Brain and Cognition
Fulltext
Clinical Psychology Review
Fulltext
Cognitive and Behavioral Practice
Fulltext
Cognitive Brain Research
Fulltext
Cognitive Development
Fulltext
Cognitive Systems Research
Fulltext
Comprehensive Psychiatry
Fulltext
Computers & Education
Fulltext
Computational Statistics & Data Analysis
Fulltext
Consciousness and Cognition
Fulltext
Contemporary Educational Psychology
Fulltext
Discrete Optimization
Fulltext
Early Childhood Research Quarterly
Fulltext
Economics of Education Review
Fulltext
Educational Research Review
Fulltext
Environmental Research
Fulltext
Ethology and Sociobiology
Fulltext
Hormones and Behavior
Fulltext
Infant Behavior and Development
Fulltext
Intelligence
Fulltext
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 
Fulltext
International Journal of Educational Development
Fulltext
International Journal of Educational Research
Fulltext
The Internet and Higher Education
Fulltext
Journal of Adolescence
Fulltext
Journal of Affective Disorders
Fulltext
Journal of Aging Studies
Fulltext
Journal of Anxiety Disorders
Fulltext
Journal of Applied Developmental Psychology
Fulltext
Journal of Environmental Psychology
Fulltext
Journal of Experimental Child Psychology
Fulltext
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 
Fulltext
Journal of Experimental Social Psychology
Fulltext
The Journal of Mathematical Behavior
Fulltext
Journal of Mathematical Psychology
Fulltext
Journal of Multivariate Analysis
Fulltext
Journal of Psychiatric Research
Fulltext
Journal of Psychosomatic Research
Fulltext
Journal of Research in Personality
Fulltext
Journal of Rural Studies 
Fulltext
Journal of School Psychology
Fulltext
Journal of Social and Evolutionary Systems
Fulltext
Journal of Statistical Planning and Inference
Fulltext
Journal of Transport Geography
Fulltext
Learning and Individual Differences
Fulltext
Learning and Instruction
Fulltext
Learning and Motivation
Fulltext
Location Science
Fulltext
Mathematical and Computer Modelling
Fulltext
Mathematical Social Sciences
Fulltext
Mathematics and Computers in Simulation
Fulltext
Neurobiology of Aging
Fulltext
Neurobiology of Learning and Memory
Fulltext
Neuropsychologia
Fulltext
New Ideas in Psychology
Fulltext
Organisms Diversity & Evolution 
Fulltext
Personality and Individual Differences
Fulltext
Pratiques Psychologiques
Fulltext
Psychologie Française
Fulltext
Psychology of Sport and Exercise
Fulltext
Psychoneuroendocrinology
Fulltext
Remote Sensing of Environment 
Fulltext
Research in Developmental Disabilities
Fulltext
Research in Social Stratification and Mobility
Fulltext
Research Strategies 
Fulltext
Social Networks
Fulltext
The Social Science Journal
Fulltext
Social Science Research
Fulltext
Statistics & Probability Letters
Fulltext
Stochastic Processes and their Applications
Fulltext
Studies in Educational Evaluation
Fulltext
Systems & Control Letters
Fulltext
Teaching and Teacher Education  
Fulltext
Technological Forecasting and Social Change
Fulltext
Technology in Society 
Fulltext
Technovation
Fulltext
Thinking Skills and Creativity
Fulltext
Trends in Cognitive Sciences
Fulltext