สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
ข่าวนิด้า
ข3
2
ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข25
3
ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข26
4
ครูมุกดาหาร
ค2
5
เคมีน่ารู้
ค5
6
ความรู้คือประทีป
ค1
7
จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา
จ22
8
จุลสารวิจัย มสธ.
จ49
9
จุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จ10
10 จุลสารลายไทย ฉบับพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ จ42
11
จุลสารศุลกากร จ39
12
จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จ39
13
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา=ข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา
จ47
14
จดหมายข่าว วช.
จ1
15
ต้นกล้าชุมชน
ต1
16
พัฒนาเทคนิคศึกษา
พ2
17
บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ
บ7
18
บียูนิวส์
บ8
19
ประชาคมวิจัย
ป12
20
แม่โจ้ปริทัศน์
ม1
21
มทส.สาร
ม6
22
มนุษยศาสตร์สาร
ม7
23
ยูเนสโก คูริเย
ย1
24
รูสมิแล
ร14
25
วงการครูและผู้ปกครอง
ว1
26
วารสาร กศน.
ว277
27
วารสารการบริหารการศึกษา ว25
28
วารสารการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว241
29
วารสารการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว241
30
วารสารการวัดผลการศึกษา
ว12
31
วารสารการศึกษาไทย
ว256
32
วารสารการศึกษาปฐมวัย
ว101
33
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ว309
34
วารสารกีฬา
ว143
35
วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว183
36
วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว89
37
วารสารข่าวครูศรีสะเกษ
ว89
38
วารสารคณะพลศึกษา
ว7
39
วารสารคณิตศาสตร์
ว19
40
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ว16
41
วารสารครุศาสตร์
ว210
42
วารสารครูเชียงใหม่
ว228
43
วารสารทางวิชากรราชภัฏกรุงเก่า
ว156
44
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : [ECT Jou.]
ว246
45
วารสารนเรศวรพะเยา
ว312
46
วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน
ว172
47
วารสารบัณฑิตศึกษา
ว11
48
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฎวไลย์ลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว112
49
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ว274
50
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ว232
51
วารสารบริหารการศึกษา มศว.
ว235
52
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ว324
53
วารสาร ปขมท.
ว55
54
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ว123
55
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ว58
56
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว263
57
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว225
58
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ว11
59
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว145
60
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว225
61
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว300
62
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ว223
63
วารสารร่มไทรทอง
ว300
64
วารสารร่มพฤกษ์
ว98
65
วารสารราชพฤกษ์
ว201
66
วารสารราชภัฏเพชรบุรี
ว291
67
วารสารราชภัฏตะวันตก
ว218
68
วารสารลูกช้างสัมพันธ์
ว37
69
วารสารรามคำแหง
ว301
70
วารสารวงการครู
ว50
71
วารสารวิจัย มข.
ว101
72
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ว101
73
วารสารวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว334
74
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
ว231
75
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว191
76
วารสารวิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว187
77
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ว2
78
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว254
79
วารสารวิจัยสังคม
ว51
80
วารสารวิชาการ(กรมวิชาการ)
ว91
81
วารสารวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว123
82
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
ว230
83
วารสารวิชาการ “บัณฑิตศาส์น มมร.”
ว188
84
วารสารวิชาการปริทัศน์
ว230
85
วารสารวิชาการ ม.ฟาร์อีสเทอร์น ว112
86
วารสารวิชาการ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ว316
87
วารสารวิชาการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ว121
88
วารสารวิชาการ ม.หอการค้า
ว218
89
วารสารวิชาการ ม.อบ.
ว249
90
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ว252
91
วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว340
92
วารสารวิชาการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ว311
93
วารสารวิชาการวิทยาลัยภูเก็ต
ว17
94
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
ว203
95
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ว185
96
วารสารวิชาการ หลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฏสกลนคร
ว345
97
วารสารวิทยาศาสตร์
ว90
98
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ว95
99
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
ว60
100
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ว163
101
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ว6
102
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว122
103
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
ว237
104
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ว250
105
วารสารศึกษาศาสตร์ มท.
ว236
106
วารสารศึกษาศาสตร์ มน.
ว14
107
วารสารศึกษาศาสตร์ มบ.
ว161
108
วารสารศึกษาศาสตร์ มศก.
ว315
109
วารสารศึกษาศาสตร์ มอ.
ว14
110
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ว236
111
วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว236
112
วารสารสมาคมนักวิจัย
ว59
113
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย  
114
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว206
115
วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ว70
116
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ว111
117
วารสารสำนักบัณฑิตอาสารสมัคร
ว78
118
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ว155
119
วารสาร สออ.ประเทศไทย
ว151
120
วารสารหนังสือเพื่อเด็ก
ว136
121
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
ว248
122
สสวท.
ว278
123
ส่งเสริมเทคโนโลยี
ว30
124
สานปฎิรูป
ส25
125
สาร ม.อบ.
ส5
126
สารภาษาไทย
ส40
127
สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส40
128
Active learning in higher education
ส40
129
Adult education quarterly
A8
130
American Journal of Distance Education
A34
131
Convergenciae
A3
132
Child Maltreatment
C12
133
Chulalongkorn Educational Review
C19
134
Distance Education
C17
135
Early Childhood Research Quarterly
D7
136
Education Update
E25
137
Educational Action Research
E6
138
Educational Administration Quarterly
E21
139
Educational and Psychological Measurement
E10
140
Educational Leadership
E11
141
Educational Measurement : Issues and Practice
E24
142
Educational Studies in Mathematics
E22
143
Elementary School Journal
E15
144
International Journal for the Advancement of Counseling
E31
145
Journal of Career Development
I26
146
Journal of Distance Education
J59
147
Journal of Counseling and Development
J34
148
Journal of Educational Measurement, JEM
J2


E - Journal

Journal name
web
Addictive Behaviors
Fulltext
Analytica Chimica Acta 
Fulltext
Applied Behavioral Science Review
Fulltext
Applied and Preventive Psychology
Fulltext
Applied Ergonomics
Fulltext
Archives of Clinical Neuropsychology
Fulltext
Behavior Therapy
Fulltext
Behaviour Research and Therapy
Fulltext
Biological Conservation 
Fulltext
Biological Psychology
Fulltext
Brain and Cognition
Fulltext
Clinical Psychology Review
Fulltext
Cognitive and Behavioral Practice
Fulltext
Cognitive Brain Research
Fulltext
Cognitive Development
Fulltext
Cognitive Systems Research
Fulltext
Comprehensive Psychiatry
Fulltext
Computers & Education
Fulltext
Computational Statistics & Data Analysis
Fulltext
Consciousness and Cognition
Fulltext
Contemporary Educational Psychology
Fulltext
Discrete Optimization
Fulltext
Early Childhood Research Quarterly
Fulltext
Economics of Education Review
Fulltext
Educational Research Review
Fulltext
Environmental Research
Fulltext
Ethology and Sociobiology
Fulltext
Hormones and Behavior
Fulltext
Infant Behavior and Development
Fulltext
Intelligence
Fulltext
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 
Fulltext
International Journal of Educational Development
Fulltext
International Journal of Educational Research
Fulltext
The Internet and Higher Education
Fulltext
Journal of Adolescence
Fulltext
Journal of Affective Disorders
Fulltext
Journal of Aging Studies
Fulltext
Journal of Anxiety Disorders
Fulltext
Journal of Applied Developmental Psychology
Fulltext
Journal of Environmental Psychology
Fulltext
Journal of Experimental Child Psychology
Fulltext
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 
Fulltext
Journal of Experimental Social Psychology
Fulltext
The Journal of Mathematical Behavior
Fulltext
Journal of Mathematical Psychology
Fulltext
Journal of Multivariate Analysis
Fulltext
Journal of Psychiatric Research
Fulltext
Journal of Psychosomatic Research
Fulltext
Journal of Research in Personality
Fulltext
Journal of Rural Studies 
Fulltext
Journal of School Psychology
Fulltext
Journal of Social and Evolutionary Systems
Fulltext
Journal of Statistical Planning and Inference
Fulltext
Journal of Transport Geography
Fulltext
Learning and Individual Differences
Fulltext
Learning and Instruction
Fulltext
Learning and Motivation
Fulltext
Location Science
Fulltext
Mathematical and Computer Modelling
Fulltext
Mathematical Social Sciences
Fulltext
Mathematics and Computers in Simulation
Fulltext
Neurobiology of Aging
Fulltext
Neurobiology of Learning and Memory
Fulltext
Neuropsychologia
Fulltext
New Ideas in Psychology
Fulltext
Organisms Diversity & Evolution 
Fulltext
Personality and Individual Differences
Fulltext
Pratiques Psychologiques
Fulltext
Psychologie Française
Fulltext
Psychology of Sport and Exercise
Fulltext
Psychoneuroendocrinology
Fulltext
Remote Sensing of Environment 
Fulltext
Research in Developmental Disabilities
Fulltext
Research in Social Stratification and Mobility
Fulltext
Research Strategies 
Fulltext
Social Networks
Fulltext
The Social Science Journal
Fulltext
Social Science Research
Fulltext
Statistics & Probability Letters
Fulltext
Stochastic Processes and their Applications
Fulltext
Studies in Educational Evaluation
Fulltext
Systems & Control Letters
Fulltext
Teaching and Teacher Education  
Fulltext
Technological Forecasting and Social Change
Fulltext
Technology in Society 
Fulltext
Technovation
Fulltext
Thinking Skills and Creativity
Fulltext
Trends in Cognitive Sciences
Fulltext