ด้านซ้ายมือ  คือ  เกาะเกร็ด บริเวณที่เห็นหลังคาสีแดงตรงกลางภาพ
เคยเป็นที่ตั้งของศาลาเจ้าคุณกุนในอดีต ปัจจุบันคือที่ทำการ อบต. เกาะเกร็ด
บ้านศาลากุน  เกาะเกร็ดอยู่ตรงข้ามวัดท่าอิฐ  ด้านขวามือที่เห็นหลังคาโบสถ์คือ  วัดท่าอิฐ

          หลังจากที่ตลิ่งทั้ง 2 ฝั่งของคลองลัดเกร็ดถูกน้ำกัดเซาะ จนทำให้สภาพการเป็นเกาะ
ชัดเจนขึ้น ต่อมาจึงได้ใช้ชื่อหมู่บ้านในแถบนั้นเป็นชื่อเกาะ เรียกว่า “เกาะศาลากุน”

          ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด
ระเบียบบริหารราชการแห่งพระราชอาณาจักรสยาม  ทำให้เกาะศาลากุนมีฐานะเป็นตำบล
ตำบลหนึ่งของอำเภอปากเกร็ดและเรียกว่า “ตำบลเกาะเกร็ด”  (เกาะเกร็ด มาจากคำว่า
“เกาะ” คือสภาพทางภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณนี้ และ“เกร็ด”  ชื่อตั้งเดิมของชุมชนนี้ตั้ง
แต่สมัยอยุธยา ที่มีการขุดทางน้ำที่เรียกว่า เกร็ด)
« STOU »        « Home »        « Library »