Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
     จังหวัดนนทบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ที่สำคัญแห่งหนึ่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันแหล่ง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจัง
หวัด มี ๒ แห่ง ได้แก่ การทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดและการปั้น หม้อที่บางตะนาวศรี (ตำบล
สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี) ซึ่งเป็นการทำเครื่องปั้น
ดินเผา ชนิดเนื้อดินธรรมดาที่เผาในอุณหภูมิค่อนข้างสูง
ชนิดเนื้อแกร่งไม่เคลือบบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทย
เชื้อสายมอญซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นที่มีคุณภาพที่ดีและ
เป็นศิลปะอันยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพราะผลงานที่ปรากฏจะมีรูป
ทรง และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น
ปากเกร็ดพร้อมทั้งแสดงความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านด้านฝีมือการแกะสลักลวดลายอันสวยงามวิจิตร
อ่อนช้อยทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์การทำเครื่องปั้นดินเผา
ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันมิให้สูญหาย

     จากความงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนี้เอง
จังหวัดนนทบุรีได้ใช้ภาพเครื่องปั้นดินเผารูปทรงหม้อน้ำ
ลายวิจิตรเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อ
แสดงความเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศไทย

...........................................................................


<<  BACK  >>          <<  NEXT  >>