รายชื่อชุดวิชาสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการคลังปัญญา ตำรา มสธ.
ลำดับที่
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
สาขาวิชา
1
90202
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
2
90202
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
3
90202
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
4
90303
เอกสารการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 2 : พืชเศรษฐกิจ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
5
90303
เอกสารการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 2 : พืชเศรษฐกิจ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
6
90303
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเกษตรทั่วไป 2 : พืชเศรษฐกิจ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
7
90303
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเกษตรทั่วไป 2 : พืชเศรษฐกิจ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
8
90305
เอกสารการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 3 : สัตว์เศรษฐกิจ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
9
90305
เอกสารการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 3 : สัตว์เศรษฐกิจ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
10
90305
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเกษตรทั่วไป 3 : สัตว์เศรษฐกิจ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
11
90305
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเกษตรทั่วไป 3 : สัตว์เศรษฐกิจ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
12
90406
เอกสารการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 4 ดิน น้ำ และปุ๋ย 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
13
90406
เอกการสอนชุดวิชาเกษตรทั่วไป 4 ดิน น้ำ และปุ๋ย 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
14
90406
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเกษตรทั่วไป 4 ดิน น้ำ และปุ๋ย 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
15
90406
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเกษตรทั่วไป 4 ดิน น้ำ และปุ๋ย 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
16
90407
เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาชนบท เล่มที่ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
17
90407
เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาชนบท เล่มที่ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
18
90407
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการพัฒนาชนบท เล่มที่ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
19
90407
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการพัฒนาชนบท เล่มที่ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
20
91108
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
21
91108
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
22
91108
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
23
91209
เอกสารการสอนชุดวิชาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
24
91209
เอกสารการสอนชุดวิชาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
25
91209
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
26
91209
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่มที่ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
27
91211
เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาเกษตรและการส่งเสริมอาชีพเกษตร 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
28
91211
เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาเกษตรและการส่งเสริมอาชีพเกษตร 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
29
91211
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการศึกษาเกษตรและการส่งเสริมอาชีพเกษตร 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
30
91211
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการศึกษาเกษตรและการส่งเสริมอาชีพเกษตร 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
31
91324
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
32
91324
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
33
91324
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ 1-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
34
91325
เอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
35
91325
เอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
36
91325
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
37
91415
เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
38
91415
เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
39
91415
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
40
91415
แบบฝึกปฏิบัตชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
41
92116
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
42
92116
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
43
92116
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 1-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
44
92423
เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
45
92423
เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
46
92423
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 1-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
47
94329
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1-7
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
48
94329
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 8-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
49
94329
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1-15
สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์