รายชื่อชุดวิชาสาขาศึกษาศาสตร์ ในโครงการคัลงปัญญา ตำรา มสธ.
ลำดับ
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
สาขาวิชา
1
20302
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2
20302
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา 6-10
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3
20302
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา 11-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
4
20302
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา 1-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
5
21313
เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมและลีลาคดี ระดับปฐมวัย 1-7
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
6
21313
เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมและลีลาคดี ระดับปฐมวัย 8-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7
21313
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวรรณกรรมและลีลาคดี ระดับปฐมวัย 1-7
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
8
21313
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวรรณกรรมและลีลาคดี ระดับปฐมวัย 8-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
9
22222
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
10
22222
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
11
22304
เอกสารการสอนชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
12
22304
เอกสารการสอนชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
13
22304
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
14
22304
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
15
22321
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
16
22321
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
17
26301
เอกการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
18
26301
แบบฝึกปฎิบัตุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ1-15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์