รายชื่อชุดวิชาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโครงการคลังปัญญา ตำรา มสธ.
ลำดับที่
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
สาขาวิชา
1
50101
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
50101
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
50101
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4
50102
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1-8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5
50102
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 9-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6
50102
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7
50103
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1-8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8
50103
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
50103
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1-8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10
50103
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11
50301
เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12
50301
เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13
50301
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14
50301
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15
51201
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
16
51201
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17
51201
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18
51201
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19
51304
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 1-5
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
51304
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 6-10
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
21
51304
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 11-13
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22
51304
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 14-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
23
51304
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 1-5
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
24
51304
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 6-10
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25
51304
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล เล่มที่ 11-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
26
52204
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ 1-8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27
52204
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ 9-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28
52204
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฏหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ 1-8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29
52204
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฏหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ 9-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
30
52302
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
31
52302
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
32
52303
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
33
52303
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
34
52303
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาสุขศึกษา 1-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
35
52304
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสุข 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
36
52304
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสุข 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
37
52304
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสุข 1-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
38
52305
เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัย 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
39
52305
เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัย 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
40
52305
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาอาชีวอนามัย 1-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
41
52401
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนสาธารณสุข 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
42
52401
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนสาธารณสุข 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
43
52401
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการวางแผนสาธารณสุข 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
44
52401
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการวางแผนสาธารณสุข 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
45
52402
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
46
52402
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
47
52402
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
48
52402
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
49
54102
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย 1-8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50
54102
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย 9-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
51
54102
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย 1-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52
51303
เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล 1-7
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
53
51303
เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล 8-15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ