รายชื่อชุดวิชาสาขาวิทยาการจัดการ ในโครงการคลังปัญญา ตำรา มสธ.
ลำดับที่
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
สาขาวิชา
1
30201
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2
30201
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3
30201
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4
30202
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5
30202
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
6
30202
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
7
30203
เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
8
30203
เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
9
30203
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
10
30203
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
11
30204
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
12
30204
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
13
30204
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาองค์การและการจัดการ เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
14
31301
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง เล่มที่ 1-6
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
15
31301
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง เล่มที่ 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
16
31301
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง เล่มที่ 1-6
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
17
31301
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้าง เล่มที่ 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
18
31302
เอกสารการสอนชุดวิชาการสำรวจปริมาณ เล่มที่ 1-5
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
19
31302
เอกสารการสอนชุดวิชาการสำรวจปริมาณ เล่มที่ 6-12
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
20
31302
เอกสารการสอนชุดวิชาการสำรวจปริมาณ เล่มที่ 13-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
21
31303
เอกสารการสอนชุดวิชางานสนาม เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
22
31401
เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจงาน เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
23
31401
เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจงาน เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
24
31403
เอกสารการสอนชุดวิชาการก่อสร้างขนาดใหญ่ เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
25
31404
เอกสารการสอนชุดวิชาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
26
31404
เอกสารการสอนชุดวิชาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เล่มที่ 8-10
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
27
31404
เอกสารการสอนชุดวิชาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เล่มที่ 11-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
28
32202
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการตลาดและการผลิต เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
29
32202
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการตลาดและการผลิต เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
30
32202
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการตลาดและการผลิต เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
31
32204
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
32
32204
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
33
32204
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
34
32205
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
35
32205
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
36
32301
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
37
32301
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
38
32301
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารการผลิต เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
39
32302
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
40
32302
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
41
32302
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารการตลาด เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
42
32303
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเงิน เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
43
32303
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเงิน เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
44
32303
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารการเงิน เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
45
32303
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารการเงิน เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
46
32304
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล เล่มที่ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
47
32304
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล เล่มที่ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
48
32305
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ เล่มที่ 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
49
32305
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ เล่มที่ 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
50
32307
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
51
32307
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
52
32307
แบบฝึกปฎิติชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
53
32310
เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
54
32310
เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
55
32310
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
56
32311
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
57
32311
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
58
32311
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
59
32314
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
60
32314
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
61
32314
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
62
32401
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
63
32401
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
64
32401
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
65
32404
เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1-9
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
66
32404
เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 10-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
67
32404
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
68
32405
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
69
32405
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
70
32405
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
71
32410
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
72
32410
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
73
32413
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
74
32413
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
75
32413
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการจัดการงานขนส่งสินค้า 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
76
32414
เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศษรฐกิจของไทย 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
77
32414
เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศษรฐกิจของไทย 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
78
32414
แบบฝึกปฎบัติชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศษรฐกิจของไทย 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
79
32414
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศษรฐกิจของไทย 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
80
32422
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย เล่มที่ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
81
32422
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย เล่มที่ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
82
32422
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการประกันภัย เล่มที่ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
83
32423
เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต 1-6
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
84
32423
เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
85
32423
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
86
32424
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
87
32424
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
88
32424
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
89
33302
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาราชการไทย 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
90
33302
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาราชการไทย 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
91
33302
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาราชการไทย 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
92
33302
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาราชการไทย 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
93
33411
เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
94
33411
เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
95
33411
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
96
33411
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
97
33420
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 1-6
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
98
33420
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
99
33420
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 1-6
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
100
33420
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 7-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
101
33421
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
102
33421
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
103
33421
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
104
33421
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
105
32205
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
106
32203
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน 1-7
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
107
32203
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน 8-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
108
32203
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
109
32205
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
110
32205
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
111
32205
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
112
32305
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ 1-6
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
113
32206
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1-8
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
114
32206
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
115
32206
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาเอกสารการสอนสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1-15
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ