การใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย

ผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร” โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอในงาน PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การวิจัยเชิงสำรวจนี้เพื่อศึกษาการใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย การเข้าถึงบทความวารสาร รวมถึงปัญหาการใช้ฐานข้อมูลและเข้าถึงบทความดังกล่าวในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และรองลงมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการค้นหาบทความวารสารภาษาไทยจากเครื่อง OPAC และเรียนรู้วิธีการใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย โดยการทดลองสืบค้นด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำรายงานประกอบการเรียน ส่วนใหญ่สืบค้นด้วยชื่อเรื่องตามลำดับอักษร และมีความต้องการสืบค้นข้อมูลโดยจำกัดการค้นหาตามประเภททรัพยากรหรือคอลเลคชั่นเพื่อเลือกเฉพาะบทความวารสารภาษาไทย แต่มีผู้ใช้บริการร้อยละ 63.3 ไม่ทราบว่าหลังการสืบค้นสามารถบันทึกผล (Save) ส่ง E-mail ได้ สำหรับความต้องการเพิ่มรูปแบบการแสดงผล พบว่า ต้องการเพิ่มรูปแบบการแสดงผลที่แสดงเนื้อหาเต็ม (Full text) และผู้ใช้จะคลิกลิงค์จากแหล่งข้อมูล (Source) เพื่อตรวจสอบสถานะของวารสารก่อนจะไปค้นหาตัวเล่ม นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะค้นบทความวารสารพบ และพบว่าเนื้อหาของบทความวารสารที่ได้ตรงกับความต้องการ กรณีที่ค้นบทความวารสารไม่พบนั้น ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาโดยการถามบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่

สำหรับปัญหาการใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทยพบปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการเข้าถึงบทความในวารสาร ปัญหาด้านผลการสืบค้น ปัญหาด้านทางเลือก และปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากตามลำดับ