ห้องสมุดจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน…เพื่ออะไร

November 23, 2012 at 3:24 PM

ประโยชน์ของคำบรรยายลักษณะงาน มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบงานในการบริหารคนภายในองค์กร ในหลายๆ ด้าน เช่น  ใช้ในการประเมินค่างาน (Job Evaluation)   ใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation)   ใช้ในการเลือกสรรพนักงานใหม่ (Recruitment)  ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Training & Development)  ใช้ในการออกแบบระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) และ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในด้านต่างๆ […]