ห้องสมุดจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน…เพื่ออะไร

ประโยชน์ของคำบรรยายลักษณะงาน มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบงานในการบริหารคนภายในองค์กร ในหลายๆ ด้าน เช่น  ใช้ในการประเมินค่างาน (Job Evaluation)   ใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation)   ใช้ในการเลือกสรรพนักงานใหม่ (Recruitment)  ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Training & Development) [อ่านต่อ..]