ผลงานการปฎิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). การปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ. (2542). รายงานการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ (วิจิตร ศรีสอ้าน, ประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ). กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2542). การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย: ความสําเร็จและความล้มเหลว. วารสาร ครุศาสตร์, 28(2), 33-48.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2543). ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานการปฏิรูปการศึกษา [บทสัมภาษณ์]/ผู้สัมภาษณ์: ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง. วิทยาจารย์, 98(11), 6-10.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2547). ผลกระทบของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยต่อสังคมฐานความรู้ [Impact of Thai higher education reform on knowledge based society]. วารสารวิชาการ ศรีปทุม ชลบุรี, 1(1), 15-23.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2551). ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "จากต้นกล้า สู่ไม้แกร่ง เส้นทางแห่งการปฏิรูปการศึกษา". ใน รายงานสืบเนื่องจากการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ผลิดอก ออกผล ... 9 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษา" (น. 2-11). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2551, กันยายน). การบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาศาสตร์. ในปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี, กรุงเทพฯ.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2552). ปฏิรูปการศึกษารอบสอง การประเมินรอบสาม: ปรับแต่งหรือปรับรื้อระบบ [สไลด์พาวเวอร์พอยต์]. บรรยายในการสัมมนาปฏิรูปการศึกษารอบสอง การประเมินรอบสาม: ปรับแต่งหรือปรับรื้อระบบ?. กรุงเทพฯ, สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

1 | 2

จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360