วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนตุลาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนตุลาคม 2563  วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ที่ 3, 31 เวลา 8.30-16.30 น. โดยปิดทำการ วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 วันอังคารที่ 13 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และวันศุกร์ที่ 23 เนื่องในวันปิยมหาราช

บทเรียนออนไลน์

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

สำนักบรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักบรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 2 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ปิยะวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก

พระพิมพ์เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก ทำจากดินลงมวลสารต่าง ๆ หรือชิน โดยมีแม่พิมพ์เป็นแบบ มีการจัดสร้างเป็นจำนวนมากและถูกบรรจุไว้ที่สถูปเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบพระพุทธศาสนา และเป็นพุทธบูชา

เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476 – 2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)” นำเสนอบันทึกเหตุการณ์เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นตั้งแต่เสด็จฯ ออกจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ยุโรป