บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุด มสธ. ผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง

ห้องสมุด มสธ. จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับ คุณยวิญฐากรณ์ ทองแขก ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ปี 2564

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของห้องสมุด นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก บรรณารักษ์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2564 ตามมติ ก.พ.อ.มสธ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

บทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19

ห้องสมุด มสธ.ขอแนะนำบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

กิจกรรมห้องสมุด

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด มสธ. และบริการสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องสมุด มสธ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

สาระความรู้

The International Review of Research in Open and Distributed Learning วารสารออนไลน์ด้านการศึกษาทางไกล

เป็นวารสารออนไลน์แบบเปิด (open access e-journal) ที่สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (full text) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาภายในครอบคลุมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนทางไกล การศึกษาแบบเปิด และการเรียนการสอนแบบการกระจายศูนย์ (Distributed Learning) เพื่อกลุ่มเป้าหมายทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ

การจัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านทาง Microsoft Teams และ Facebook Live : STOU e-Library วิทยากรภายในงานได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายไทย