ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ในสาขาศึกษาศาสตร์
วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 6 ฐาน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 6 ฐาน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ขอเชิญตอบคำถามชิงรางวัล WILEY Thailand National Quiz 2021

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามชิงรางวัลจาก Wiley Online Library (WOL) ฐานข้อมูลออนไลน์สหสาขาวิชา จำนวน 11 คำถาม หากตอบคำถามถูกอย่างน้อย 8 คำถาม มีสิทธิลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564

ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ ห้องสมุด มสธ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านจดหมายเหตุ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

นายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และนางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในกิจกรรม “ย้อนอดีตวันวาน ก่อนมาเป็น สทป.” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดยพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สทป.

กิจกรรมห้องสมุด

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. โดยปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันที่ 12 ก.พ. (วันตรุษจีน วันหยุดราชการกรณีพิเศษ) และวันที่ 26 ก.พ. (วันมาฆบูชา)

ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ วันที่ 11-31 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการยืมคืนหนังสือเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ และห้องสมุดหยิบตัวเล่มให้ ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2564 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ปิดทำการ

สาระความรู้

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาศึกษาศาสตร์

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน โดยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

แนะนำหนังสือดี ผลผลิตของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ หรือห้องสมุด มสธ. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา และบริการสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลัก นอกจากนี้ ยังได้มีการผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และบริการสารสนเทศสู่สังคม โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 3 กลุ่ม