บรรณสารพอดแคสต์

พอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากบรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ.

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เรื่องเล่าจากรูปถ่ายร้อยเรียงเรื่องตามไทม์ไลน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารสนเทศ