ข่าวสารห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขา วิชาวิทยาการจัดการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รุ่นที่ 2

สื่อแนะนำโดยบรรณารักษ์ มสธ.

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในห้องสมุด ที่บรรณารักษ์อยากแนะนำให้ทุกคน

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เรื่องเล่าจากรูปถ่ายร้อยเรียงเรื่องตามไทม์ไลน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารสนเทศ

สาระความรู้