สัมมนาทางวิชาการ การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เปิดใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ห้องสมุด มสธ. เปลี่ยนระบบให้บริการสืบค้นฯ เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด