ข่าวห้องสมุด

ratanarajasuda-information-technology-award-foundation-2566-cover
EBSCO Quiz-may-2024
librarian training
may-2024-1
training-may-2024
mon-pathum-sam-khok-cover

ร้อยเรียงเรื่องราวสู่บทความ 130 เรื่องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชนิยม

บรรณสารพอดแคสต์

พอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากบรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ.

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

สาระความรู้

หนังสือ “คารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บุคคลสำคัญของวงการศึกษาไทย ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวตนและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่มีมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย “ความทรงจำวิจิตร” เรียบเรียงโดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่บอกเล่าถึงชีวประวัติตั้งแต่วัยเยาว์ สะท้อนความเป็นตัวตน ความคิดในการทำงานในทุกมิติ “9 นวัตกรรมวิจิตร” ผลงานสำคัญที่มอบให้กับวงการอุดมศึกษาไทย โดยนวัตกรรมทั้ง 9 เรื่อง มีผลต่อการพัฒนานิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยของไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “วิจิตรในความทรงจำ” เนื้อหาแสดงถึงความประทับใจที่มีต่อศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน โดยได้รับความกรุณาจากบุคคลสำคัญ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ร่วมเขียนข้อความไว้อาลัย

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เรื่องเล่าจากรูปถ่ายร้อยเรียงเรื่องตามไทม์ไลน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารสนเทศ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น