วันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2559-2560
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุดปิดบริการ

ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)

ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน
IMF DataPLUS

รายละเอียด

ให้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1851 – 1922 และปี ค.ศ. 1981 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่น ๆ

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์
The New York Times

รายละเอียด

ให้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1851 – 1922 และปี ค.ศ. 1981 – ปัจจุบัน
ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่น ๆ

ฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

รายละเอียด

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนการให้บริการหนังสือสำรองเป็นหนังสือทั่วไป

ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนคอลเลคชั่นหนังสือสำรองสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Reserved Collection) เป็นหนังสือทั่วไป โดยหนังสือฉบับปีพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ก่อนปี ค.ศ. 2015) จัดเก็บที่ชั้น 3 และหนังสือฉบับปีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ปี ค.ศ. 2015) ถึงปีปัจจุบัน...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา...

กิจกรรมห้องสมุด