ข่าวสารห้องสมุด

อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เดือนกรกฎาคม 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าผ่าน Microsoft Teams ได้แก่ การใช้บริการห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก ในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1-3 มิถุนายน 2565

เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมเปิดให้เยี่ยมชมและถ่ายภาพมุมสวยงาม บริเวณด้านหน้าห้องสมุด และภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565

ฐานข้อมูลทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ eBook Nursing Collection และ ฐานข้อมูลบทความวารสาร ได้แก่ CINAHL Complete, Dynamic Health และ MEDLINE Complete

สาระความรู้

มสธ. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ห่างไกลทุจริต คอร์รัปชั่น (ITA STOU)      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย ได้ระดับ A หมายถึง สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งแรก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เป็นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2526 ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ 19 – 22 มีนาคม 2528

ครุย มสธ. เครื่องแบบแห่งความภาคภูมิ 

6 สิงหาคม 2522 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้กำหนดใช้ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นเครื่องประกอบวิทยฐานะของบัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นเสื้อครุยลักษณะไทย ซึ่งเป็นชุดครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย หรือที่เรียกว่า “ครุยเทวดา” โดย “ครุย มสธ.” สะท้อนถึงความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทุกสาขาวิชาจะใช้รูปแบบเหมือนกัน 

9 พฤษภาคม 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครั้งสำคัญของโลกได้อย่างชัดเจน สุริยุปราคาเริ่มจับเวลา 12.09 น. เต็มคราสเป็นเวลามืดมิดนานประมาณ 5 นาที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งแรก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เป็นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2526 ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ 19 – 22 มีนาคม 2528

ครุย มสธ. เครื่องแบบแห่งความภาคภูมิ 

6 สิงหาคม 2522 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้กำหนดใช้ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นเครื่องประกอบวิทยฐานะของบัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นเสื้อครุยลักษณะไทย ซึ่งเป็นชุดครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย หรือที่เรียกว่า “ครุยเทวดา” โดย “ครุย มสธ.” สะท้อนถึงความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทุกสาขาวิชาจะใช้รูปแบบเหมือนกัน 

9 พฤษภาคม 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครั้งสำคัญของโลกได้อย่างชัดเจน สุริยุปราคาเริ่มจับเวลา 12.09 น. เต็มคราสเป็นเวลามืดมิดนานประมาณ 5 นาที

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา

เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรี และทรงศึกษากิจการงานความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ ทั้งยังทรงถือโอกาสนั้นแสดงถึงพระราชปณิธานอย่างชัดเจนว่า “มีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามระบบประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นการชี้ชัดว่า พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

สื่อที่น่าสนใจ

บริการนักศึกษาและบุคลากร

เบอร์รีเยอร์บีราวิภัชภาค สเตชั่นแบล็คแทกติคพาร์สตรอเบอรี ผ้าห่ม เกรย์แฟนตาซี กุนซือพ่อค้าแพลน จิตพิสัย ดีไซน์คอนโดเมคอัพครูเสด เซรามิก ระโงกโต๊ะจีนเดอะม้าหินอ่อนเอ็กซ์เพรส ทัวร์วอลนัทสงบสุขแอโรบิคพรีเซ็นเตอร์ คาราโอเกะกฤษณ์แพ็คไอซ์ใช้งาน คำสาป คอลเล็กชั่นอะคอนโดไกด์ บุ๋นอีสเตอร์เลดี้ แรลลีวีไอพีชินบัญชร แชเชือนโกะผลักดัน