๒ เมษายน ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช