ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2564
บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ห้องสมุด ปิดทำการชั่วคราว
ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ได้

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ.ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 10-21 พ.ค.64 และช่องทางการใช้บริการ

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด facebook และอีเมล

แนะนำหนังสือ Teaching language online : a guide for designing, developing,and delivering online,blended, and flipped language courses

หนังสือ Teaching language online : a guide for designing, developing,and delivering online,blended, and flipped language courses เกี่ยวกับด้านทฤษฎีการออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ คลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Online learning, Blended Learning และ Flipped classroom learning

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 บุคลากรห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 จากนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และนางสาววรรณนิภา พุ่มสุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ ตึกบรรณสาร และอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. ที่กำลังก่อสร้าง บุคลากรทุกคนต้องมีระเบียบ และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

สำนักบรรณสารสนเทศเข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” ครุฑทอง พุทธศักราช 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” ครุฑทอง พุทธศักราช 2564 สาขาส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล คนดัง ในสังคมที่สร้างผลงาน และเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี และน่ายกย่อง ควรค่าแก่การจารึก บันทึกไว้สำหรับการเป็นคนดีของสังคม

สาระความรู้

22 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

22 พฤษภาคม 2527 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงประชวรสวรรคตด้วยพระหทัยวายโดยพระอาการสงบ ณ พระตำหนักวังศุโขทัย รวมพระชนมายุได้ 79 พรรษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ห้องสมุด มสธ. ขออันเชิญพระราชประวัติ ดังต่อไปนี้ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ 20 ธันวาคม 2447 เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนเมษายน 2564 ห้องสมุด มสธ. จึงขอน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มีต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช