นวัตกรรมวิจิตร

แหล่งรวบรวมสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างและควรได้รับการยกย่องของวงการศึกษาไทย ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัล

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019

ประกอบด้วยวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา

การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยาการสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบสถานะการจัดหาด้วยตนเองได้

EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้บริการแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเวอร์ชันใหม่ล่าสุด EndNote X9 ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ รองรับรูปแบบบรรณานุกรมหลากหลาย

บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

 

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC
ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดงานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารบรรณสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักบรรณสารสนเทศ

การได้รับข้อความแจ้งเตือนและทวงสื่อของห้องสมุดผิดปกติ

ห้องสมุดอยู่ระหว่างการทดสอบและปรับแก้ไขระบบการเตือนและทวงสื่อการศึกษาทางอีเมล ส่งผลให้ผู้ใช้อาจได้รับข้อความผิดปกติ

กิจกรรมห้องสมุด