ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ วันที่ 11-31 ม.ค. 64
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 6 ฐาน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 6 ฐาน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. คว้ารางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

ห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ เรื่อง “การใช้สถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ.”  โดย นางสาวภัทรภร พื้นพรหม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021

ห้องสมุด มสธ. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์

ห้องสมุด มสธ. แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2563 ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ วันที่ 11-31 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการยืมคืนหนังสือเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ และห้องสมุดหยิบตัวเล่มให้ ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2564 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ปิดทำการ

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ – 10 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

สาระความรู้

AAOU Journal วารสารด้านการศึกษาทางไกลและการศึกษาแบบเปิด

AAOU Journal เป็นวารสารที่นำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ ทฤษฎีความรู้ด้านการศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกล (Open and distance education (ODE)) ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ Academic analytics, Flexible learning, Innovative teaching, Massive open online courses (MOOCs), Mobile learning, Online learning, Open and distance education (ODE), Open educational resources (OER), Quality assurance in ODE, Technology-mediated teaching และ Ubiquitous learning เป็นต้น

10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก

วันนี้เมื่อ 88 ปีที่แล้ว ถือเป็นวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475” เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย นับเป็นการพระราชทานพระราชอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยโดยสมบูรณ์