ห้องสมุด เปิดบริการ เฉพาะยืม-คืน

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุด มสธ. ผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ติดตามข่าวสารผ่านฐานข้อมูลข่าวออนไลน์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ Matichon e-Library ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ ​iQNewsClip ใช้งานโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชานิติศาสตร์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ Legal Source และ Oxford Law Online​ โดยใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ VPN

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 บุคลากรห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 จากนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และนางสาววรรณนิภา พุ่มสุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ ตึกบรรณสาร และอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. ที่กำลังก่อสร้าง บุคลากรทุกคนต้องมีระเบียบ และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

สำนักบรรณสารสนเทศเข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” ครุฑทอง พุทธศักราช 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” ครุฑทอง พุทธศักราช 2564 สาขาส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล คนดัง ในสังคมที่สร้างผลงาน และเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี และน่ายกย่อง ควรค่าแก่การจารึก บันทึกไว้สำหรับการเป็นคนดีของสังคม

สาระความรู้

ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดระลอก 3

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ระลอก 3 เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จากแหล่งคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ที่กลายพันธุ์จากชนิดเดิม ทำให้สามารถติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว จนเกิดการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้างทั่วประเทศ

30 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จฯ ประพาสยุโรปเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาด้านต่างๆ และทรงรับการผ่าตัดรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษ แต่เนื่องด้วยพระราชดำริที่ไม่ตรงกันกับรัฐบาลคณะราษฎรหลายประการและทรงพิจารณาแล้วว่าไม่ทรงสามารถประสานกับรัฐบาลเพื่อให้บรรลุประโยชน์แก่ปวงชนส่วนรวมได้ จึงตัดสินพระราชหฤทัยสละราชสมบัติ ขณะประทับพักฟื้นพระวรกายที่พระตำหนักโนล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ