การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยาการสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบสถานะการจัดหาด้วยตนเองได้

ฐานข้อมูล CINAHL Complete

เชิญใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Complete ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ ประกอบด้วย บทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ

EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้บริการแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเวอร์ชันใหม่ล่าสุด EndNote X9 ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ รองรับรูปแบบบรรณานุกรมหลากหลาย

บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

 

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC
ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภาค 1/2561 ใกล้หมดเวลาแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ขอแจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 และยังไม่ได้ใช้สิทธิบริการการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภายในวงเงิน 1,000 บาท สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:...

กิจกรรมห้องสมุด