ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ห้องสมุด มสธ. กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรฝ่ายเทคนิคมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในการปฏิบัติงานจริง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของสำนักมีสมรรถนะการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

ภาพประกอบจาก: Pixabay