ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019 ประกอบด้วยวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น

URL: https://www.cambridge.org/core/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com