สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภาค 1/2561 ใกล้หมดเวลาแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ขอแจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 และยังไม่ได้ใช้สิทธิบริการการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภายในวงเงิน 1,000 บาท สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
นางสาวทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com