ห้องสมุดปิดบริการ วันที่ 2 – 16 เมษายน 2562

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 2 – 16 เมษายน 2562 ในโอกาส

  • งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559
  • งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
  • เทศกาลสงกรานต์