โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.19.6″][et_pb_row _builder_version=”3.19.6″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.19.6″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.19.6″ text_font=”||||||||” text_orientation=”justified”]

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวัดชมภูเวก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชมวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ให้กับเยาวชน และผู้สูงอายุในชุมชนวัดชมภูเวก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดต่อเรื่องราวให้ผู้มาเยือนได้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นนนทบุรี

การจัดการฝึกอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ วันจันทร์ที่ 11 วันอังคารที่ 12 และวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ วัดชมภูเวก อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วานิชดี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่น คือ คุณตาวีระโชติ ปั้นทอง และคุณตาพิศาล บุญผูก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงวัดชมภูเวก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์ นุเคราะห์) โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ตลอดจนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และจิตอาสาจากชุมชนท้องถิ่น

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.19.6″ text_font=”||||||||” text_orientation=”justified”][/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.19.6″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.19.6″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.19.6″ text_font=”||||||||” text_orientation=”justified”]

11 มีนาคม 2562

พิธีเปิด การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสดุดีจอมราชา การกล่าวสัมโมทนียกถาโดยพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก และการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “หลักและวิธีปฏิบัติการในการต้อนรับและการแนะนำ นำชมสถานที่และชุมชนแก่นักท่องเที่ยว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”3.19.6″][justified_image_grid preset=16 caption=off mobile_caption=off orderby=title_asc rml_id=71][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.19.6″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.19.6″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.19.6″ text_font=”||||||||” text_orientation=”justified”]

12 มีนาคม 2562

กิจกรรมศึกษาสถานที่จริง และ “คุณตา…พาหลานเล่า” การถ่ายทอดเรื่องเล่าบ้านท่าทราย โบราณสถานวัดชมภูเวก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก โดยคุณตาวีระโชติ ปั้นทอง และคุณตาพิศาล บุญผูก การทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและโบราณสถานวัดชมภูเวก ผ่านกิจกรรม Mind Map โดย ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA)

[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”3.19.6″][justified_image_grid preset=16 caption=off mobile_caption=off orderby=title_asc rml_id=72][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.19.6″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.19.6″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.19.6″ text_font=”||||||||” text_orientation=”justified”]

15 มีนาคม 2562

การฝึกปฏิบัติ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว” และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และการนำชมพิพิธภัณฑ์วัดชมภูเวก “English for Local museum Personnel: Wat Chomphuwek” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วานิชดี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกิจกรรมทบทวนความรู้ด้วยเกมส์จากแผ่นนำชมฉบับพกพา

[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”3.19.6″][justified_image_grid preset=16 caption=off mobile_caption=off orderby=title_asc rml_id=73][/et_pb_code][et_pb_code _builder_version=”3.19.6″][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]