ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ The New York Times

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times ให้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1851 – 1922 และปี ค.ศ. 1981 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่นๆ
URL: https://www.nytimes.com
ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com