ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน IMF DataPLUS

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets เครื่องมือช่วยในการแสดงผลจากข้อมูลของ IMF และแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ BEA-Bureau of Economics Analysis, Europe Commission, OECD, World Bank, United Nations, และ LIBOR Rates ในรูปแบบต่างๆ เช่น Tread over the Time, Map, Bar chart, Pie chart, Rank เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน: IMF eLibrary, Data Planet Statistical Datasets
URL: http://www.elibrary.imf.org/
ระยะเวลาการทดลอง: วันนี้ – 9 มิถุนายน 2562
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com