ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนการให้บริการหนังสือสำรองเป็นหนังสือทั่วไป

ห้องสมุด มสธ. ปรับเปลี่ยนคอลเลคชั่นหนังสือสำรองสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Reserved Collection) เป็นหนังสือทั่วไป โดยหนังสือฉบับปีพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ก่อนปี ค.ศ. 2015) จัดเก็บที่ชั้น 3 และหนังสือฉบับปีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ปี ค.ศ. 2015) ถึงปีปัจจุบัน จัดเก็บที่ชั้น 1 ณ อาคารบรรณสาร