การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 20 แห่ง ที่อยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปสร้างสรรค์ พัฒนางานตามภาระหน้าที่ตำแหน่งงานในห้องสมุด และเมื่อปฏิบัติจนได้ผลดี จึงมีการถอดความรู้เป็นงานเขียนทางวิชาการ เพื่อนำไปแบ่งปันต่อเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่ให้กว้างขวางในเวทีการสัมมนาวิชาการ และการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมได้รับความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา อดีตรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตประธานคณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่ในห้องสมุด รวมจำนาวนทั้งสิ้น 82 คน เช่น บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวตอร์ ฯลฯ

การฝึกอบรมตลอด 3 วัน ประกอบด้วย 2 ภาค คือ ภาควิชาการ และ ภาคทัศนศึกษา

ภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 การฝึกอบรม ประกอบด้วย การคิด : วิเคราะห์ให้ได้งานด้านห้องสมุดและสารสนเทศ การวางแผนและขั้นตอนการดำเนินงานด้านห้องสมุดและสารสนเทศตามผลการคิด-วิเคราะห์ การเขียนผลงานจากงานที่ปฏิบัติ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ หลักการทำสไลด์ และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา

ภาคทัศนศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อตามรอยความรู้และประสบการณ์จากการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา วิทยากร โดย อาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ท้องถิ่นนนทบุรี เป็นการล่องเรือในลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อเที่ยวชมเรื่องราวท้องถิ่นนนทบุรีที่อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และชมวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ได้แก่ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร และวัดชมภูเวก