กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 3

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 3 เพื่อให้บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการรายใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 โดยมีบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 คน ได้แก่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักทะเบียนและวัดผล และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น