ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus เป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย บทเรียนและบันทึกการพยาบาลเชิงประจักษ์ ทักษะและขั้นตอนการพยาบาล รายการตรวจสอบทักษะและความสามารถ eBooks ทางการพยาบาลศาสตร์ วิดีโอและรูปภาพ เป็นต้น

ระยะเวลาการใช้งาน: วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562
URL: https://bit.ly/2m9WBDL
วิดีโอแนะนำการใช้งาน: https://youtu.be/LRJLO0kXN04
การค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) : การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com