บันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติกับ “นิตยสารศิลปวัฒนธรรม” ฉบับตุลาคม ๒๕๖๒

ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติอีกครั้งกับศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม ๒๕๖๒
กับการเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
– พระราชพิธีสำคัญที่มีแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่ครั้งนี้จะมองจากสายตาของชาวต่างชาติ ผ่านบันทึกข้อมูลของโปรตุเกส, ฮอลันดา, สเปน, ฝรั่งเศส ฯลฯ
– รวมโขนเรือพระราชพิธี ครุฑ-นาค-หงส์ สัญลักษณ์ของเทพเจ้าพราหมณ์ฮินดู ที่เชื่อมโยงกับคติเรื่องโลก จักรวาล และพระเจ้าแผ่นดิน
และบทความน่าสนใจอื่นๆ

สามารถใช้บริการ ที่อาคารบรรณสาร ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
 02-504-7464-65
 libservice@stou.ac.th
 dilibrary@hotmail.com