ฐานข้อมูล Web of Science เข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1945

ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1945 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

  • Science Citation Index (SCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1945 จนถึง ปัจจุบัน
  • Social Science Citation Index (SSCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1945 จนถึง ปัจจุบัน
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 จนถึง ปัจจุบัน
  • Book Citation Index (BCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 จนถึง ปัจจุบัน
  • Conference Proceeding Citation Index (CPI) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 จนถึง ปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com