ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

  • สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3
  • สามารถอ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View)
  • แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย
  • เชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย : https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com