ริเริ่มที่ดินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2522 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในขณะนั้น ได้มีหนังสือขอบริจาคที่ดินประมาณ 30 ไร่ ถึงนายมงคล กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด เพื่อเป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัย โดยการติดต่อของนายพิชัย วาสนาส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท บางกอกแลนด์ ในช่วงเวลานั้น กำลังพัฒนาที่ดินบริเวณใกล้หลักสี่ เพื่อสร้างเป็นหมู่บ้านเมืองทอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการแสวงหาที่ดินเพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ว่า สถานที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระบบทางไกล จำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งสื่อต่างๆ ดังนั้น ที่ตั้งจึงควรอยู่ในกรุงเทพฯ หรือชานเมืองไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ

หลังจากนั้น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 มหาวิทยาลัยจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นำนายมงคล กาญจพาสน์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ณ พระตำหนักจิตรลดารฐาน และในโอกาสนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “…การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ ที่จะให้ผู้มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษาวิทยาการ วิชาการ ก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียนในชั้นสูง จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยะประเทศ ไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ฉะนั้นก็สมควรที่จะให้บริการแก่ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน…”                                                                              

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย หรือจากหนังสือ

มสธ. ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (DS586 ม53 2559) / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)