การเข้าสู่ระบบการยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเอง

เนื่องจากห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยน Server และปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ส่งผลให้การเข้าสู่ระบบการยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองบนเว็บไซต์ห้องสมุด มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • บุคลากรของ มสธ.

วันออกบัตรสมาชิก ก่อนเดือนกันยายน 2561

Login: รหัสสมาชิกตัวเลข 10 ตัว (ด้านหน้าบัตรสมาชิก)
Password: ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 ตัว (ด้านหลังบัตรสมาชิก มุมขวาล่าง)

วันที่ออกบัตรสมาชิกห้องสมุด เดือนกันยายน 2561 – ปัจจุบัน

Login: รหัสสมาชิกตัวเลข 10 ตัว (ด้านหน้าบัตรสมาชิก)
Password: ใช้เลข 4 ตัวท้ายของรหัสสมาชิก

  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Login: รหัสนักศึกษา
Password: รหัสนักศึกษา

**สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้จากหน้าจอสมาชิก เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ (Change your password)” **

สมาชิกของห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการและวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา รวมถึงการยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/ 
คู่มือการยืมต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com