แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสม ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และการสอนเสริม รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษา เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการหยุดอยู่ในที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ

ห้องสมุด มสธ. จึงขอแนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล จากฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ โดยผ่านการใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) ทั้งหมด 6 เล่ม ดังนี้
 

1. Distance Education : Definition and Glossary of Terms

ผู้เขียน: Michael Simonson และ Deborah J. Seepersaud
สำนักพิมพ์: Information Age Publishing
แนะนำ: หนังสือเกี่ยวกับด้านการศึกษาทางไกล ทั้งด้านทฤษฎี คำจำกัดความ คำศัพท์เรียงลำดับ A-Z เทคโนโลยีการเรียนการสอน และแนะนำงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล โดยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2019 มีอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัย เนื้อหาหลักมี 3 ส่วน

  • PART I Defining and Theory
  • PART II Distance Education Research
  • PART III Glossary of Terms

Source : https://bit.ly/2VzrctC
 

2. The Disruptive Power of Online Education : Challenges, Opportunities, Responses

ผู้เขียน: Andreas Altmann, Bernd Ebersberger, Claudia Mossenlechner และ Desiree Wieser
สำนักพิมพ์: Emerald Publishing Limited
แนะนำ: หนังสือกล่าวถึงการศึกษารูปแบบออนไลน์ในมหาวิทยาลัย การออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตร MOOCs เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในระบบการศึกษาออนไลน์ และ Case study ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์

  • PART I: ONLINE PROGRAMMES ANDPROGRAMME DESIGN
  • PART II: CHANGING CLASSROOM DYNAMICS INTHE DIGITAL TEACHING SPACE

Source : https://bit.ly/2XXGFoV
 

3. The Online Classroom : Resources for Effective Middle Level Virtual Education

ผู้เขียน: Brooke B. Eisenbach และ Paula Greathouse
สำนักพิมพ์: Information Age Publishing
แนะนำ: หนังสือนำเสนอแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่มีการพัฒนาเพื่อสนับการศึกษาห้องเรียนแบบดั้งเดิม
Source: https://bit.ly/2xJwSbn
 

4. The Future of Innovation and Technology in Education : Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence

ผู้เขียน: Anna Visvizi, Miltiadis D. Lytras and Linda Daniela
สำนักพิมพ์: Emerald Publishing Limited
แนะนำ: หนังสือนำเสนอวิธีการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ หลักสูตร MOOCs เทคโนโลยี VR / AR และการใช้ Smartphone & Tablet ในห้องเรียน ผ่านมุมมองของกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  • Part I: Learning Innovation for Digital Economy and Sustainable Development
  • Part II: The Use of ICT for Teaching, Learning and Assessment
  • Part III: Case Studies

Source: https://bit.ly/2VSupDj
 

5. Assessment Strategies for Online Learning : Engagement and Authenticity

ผู้เขียน: Dianne Conrad และ Jason Openo
สำนักพิมพ์: AU Press
แนะนำ: หนังสือนำเสนอกลยุทธ์การประเมินผลสำหรับการศึกษาในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทั้งผู้เรียนและผู้สอน
Source: https://bit.ly/2VY0nyh
 

6. Global Perspectives on Social Media in Tertiary Learning and Teaching : Emerging Research and Opportunities

ผู้เขียน: Inna Piven
สำนักพิมพ์: Information Science Reference
แนะนำ: หนังสือแนะนำการใช้ Social Media มาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษายุคใหม่ มุมมองของนักวิชาการ และนักวิจัยทั่วโลกเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการใช้ Facebook ในหลักสูตรของต่างประเทศ
Source: https://bit.ly/3cMEQzo