ห้องสมุด มสธ. ยกเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ยกเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม สมาชิกของห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการยืมคืนสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com