12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์: สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 2)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. ในส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 6 แหล่ง เป็นการรวบรวมแหล่งสารสนเทศด้านที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ รวมถึงฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ฐานข้อมูลหนังสือส่วนพระองค์ ฐานข้อมูลรูปภาพ นิทรรศการออนไลน์ และพิพิธภัณฑ์ 360° รายละเอียดดังนี้

7. พระปกเกล้าศึกษา

เว็บเพจของห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์ หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความสำเนาเอกสารจดหมายเหตุสำนักราชเลขาธิการ สื่อโสตทัศน์ รูปภาพ วัสดุย่อส่วนของเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ

Source : https://library.stou.ac.th/odi/rama-7/index.html

8. จดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา

เว็บเพจฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา ให้บริการสืบค้นรายการเอกสาร
จดหมายเหตุ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) รวมทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างครองราชย์และหลังทรงสละราชสมบัติแล้ว ที่สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้จัดหาและรับมอบเอกสารจดหมายเหตุดังกล่าวทั้งที่เป็นสำเนาและต้นฉบับ จากหน่วยงานและบุคคลที่เป็นเจ้าของเอกสารหรือครอบครองเอกสารนั้นอยู่ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ เป็นต้น มาจัดเก็บในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สำหรับให้นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาค้นคว้า

Source : http://ereserves.stou.ac.th/archiveKing7/a1_main/main.html

9. ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล พระปกเกล้าศึกษา

ฐานข้อมูลที่อยู่ในคลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Digital
Repository) พัฒนาโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University-TCU) ซึ่งผลการค้นจะทำให้ได้สารสนเทศฉบับสมบูรณ์ (full text) ซึ่งเป็นหนังสือส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับมอบเมื่อ พ.ศ. 2537 ส่วนตัวเล่มได้อนุรักษ์และจัดเก็บในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

Source : https://library.stou.ac.th/odi/rama-7/online.html

10. พิพิธภัณฑ์ 360° พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์ 360° เป็นการนำเทคโนโลยีการสร้างภาพพาโนรามา 360° หรือ Street View มาใช้ในการนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยนำเสนอเป็นภาพเสมือนจริงด้วยการสร้างภาพมุมกว้างร่วมกับระบบการค้นหาตำแหน่ง (Global Positioning System – GPS) โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทุกองศาแบบ Street View ที่สามารถก้าวเดินไปตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการได้

Source : https://library.stou.ac.th/odi/king-rama-7-exhibition/index.html

11. นิทรรศการออนไลน์พระปกเกล้าศึกษา

เว็บเพจที่นำเสนอเนื้อหาสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาเผยแพร่ในรูปนิทรรศการออนไลน์ ซึ่งเป็นการจำลอง หรือจัดแสดง เนื้อหาสาระหรือความรู้ในรูปแบบนิทรรศการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอนั้นองค์ประกอบของเนื้อหาเป็น ข้อความ ภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์

Source : https://library.stou.ac.th/odi/rama-7/online.html

12. ฐานข้อมูลรูปภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นระบบการจัดเก็บและสืบค้นรูปภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกลุ่มภาพเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2) กลุ่มภาพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี 3) กลุ่มภาพพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 4) กลุ่มภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สำหรับการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลรูปภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถเข้าถึงได้โดยใช้งานผ่านการใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN)

Source : http://e-doc.stou.ac.th/iwebform/home4d/login.asp