ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

 • Caixin China Economics & Finance วารสารเศรษฐกิจและการเงิน ISSN: 2222- 4033
 • ข่าวสารในประเทศ ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ, การเงิน, ธุรกิจ, เทคโนโลยี,สิ่งแวดล้อม, การเมือง, กฎหมาย, สังคม และวัฒนธรรม
 • CX TECH ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก Caixin Global ซึ่งมีการอัพเดทข่าวตลอด 24 ชั่วโมง การวิเคราะห์แบบสั้น และมีบทสรุปจากธุรกิจ และสื่อเทคโนโลยีในประเทศจีน
 • Podcast คลิปเสียง รายงานบทสรุปข่าวที่เป็นประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน
 • Event การจัดสัมมนาทางเว็บ ในหัวข้อที่เป็นประเด็นอยู่ขณะนั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาที่มีกำหนดการแจ้งในหน้าเว็บไซต์
 • China Business Digest ข้อมูลการลงทุนทางธุรกิจ การค้า และบริษัทต่างๆในประเทศจีน
 • Economic Indexes ดัชนีเศรษฐกิจ การลงทุนต่างๆ ในประเทศ

การเข้าใช้งาน: https://www.caixinglobal.com/ และ Caixin app
คู่มือการใช้งาน: การลงทะเบียนและวิธีเข้าใช้

การเข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์

 1. เชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect
 2. เข้าเว็ปไซต์ https://www.caixinglobal.com/
 3. ลงทะเบียนเข้างาน Register แบบ Institutional User https://u.caixinglobal.com/ext/register.html 

การเข้าใช้งานผ่านแอฟพลิเคชั่น Caixin app

 1. เชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect
 2. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ https://u.caixinglobal.com/ext/register.html
 3. นำ Email และ Password ไป Log in ใน Caixin app

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com