เดือนพฤษภาคม ห้องสมุดเปิดบริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ

เดือนพฤษภาคม ห้องสมุด มสธ.เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.45 – 15:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4, 6 และ 11 พ.ค.63)

  • บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้
  • สำหรับสมาชิกของห้องสมุดที่ไม่สะดวกในการใช้บริการคืนในวันและเวลาดังกล่าว สามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา และทางไปรษณีย์
  • ขยายเวลากำหนดส่งคืนและงดเว้นค่าปรับ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.ุ63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com