ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใหม่ Oxford Law Online เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยมีเนื้อหาเแบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

Oxford Reports on International Law (ORIL) ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายคดีระหว่างประเทศ การรายงานของศาลระหว่างประเทศ ศาลในประเทศ และศาลเฉพาะกิจ ประกอบด้วย modules ดังนี้

Oxford Competition Law (OCL) ฐานข้อมูลกฎหมายการแข่งขันของอ็อกซ์ฟอร์ด (OCL) รวมเอาข้อคิดเห็นทางการตลาดที่เป็นที่รู้จักเข้ากับรายงานการวิเคราะห์จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

Oxford Constitutions of the World (OCW) ฐานข้อมูลที่รวบรวมรัฐธรรมนูญจากนานาประเทศ รวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติ / กฎหมาย

Oxford Legal Research Library (OLRL) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford Publishing ทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับฯ ประกอบด้วย modules ดังนี้

Investment Claims (IC)  ฐานข้อมูลการเรียกร้องการลงทุนเป็นการรวบรวมเนื้อหาและบทความวิเคราะห์เพื่อการวิจัยกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ บทความวารสารเอกสารบันทึกกฎหมายอนุญาโตตุลาการ

การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com