ทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และพยาบาลจาก Taylor & Francis

Taylor & Francis – Medical Library Collection บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์
URL: https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/me?target=topic&ConceptID=4272
ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 17 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2563

Taylor & Francis (Nursing) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล
URL: https://www.taylorfrancis.com/
ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 14 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com