นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการยกเลิกโดเมน @mystou.net เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ของมหาวิทยาลัย ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบอีเมลดังกล่าว เช่น sumonta.suk@mystou.net ทำการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet และตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเองได้ที่ https://account.stou.ac.th/ โดยเลือกหัวข้อ ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะได้บัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ในรูปแบบอีเมลใหม่ คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา@stou.ac.th

ทั้งนี้อีเมลแอดเดรสดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานเพื่อค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ รายละเอียด: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามปัญหาการเข้าใช้งานเครือข่าย:
ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ :  02-504-7427-28 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล: sumonta.suk@stou.ac.th,  nathee.sri@stou.ac.th

สอบถามรายละเอียดการค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com