คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องสมุด มสธ. จัดทำ คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย การแนะนำห้องสมุด การสอนการค้นสื่อการศึกษา และการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้สารสนเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://library.stou.ac.th/download/library-manual-for-master-degree-2563/