เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

ในปี 2476-2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นรัชกาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศภาคพื้นยุโรป และเพื่อเข้ารับการรักษาพระเนตรข้างซ้าย

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476 – 2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)” นำเสนอบันทึกเหตุการณ์เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นตั้งแต่เสด็จฯ ออกจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2476 ผ่านมหาสมุทรอินเดีย สู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่ยุโรป ทรงเยือนเมืองคานส์ และสถานที่ใกล้เคียงก่อน จากนั้นจึงทรงเยือนประเทศอิตาลี และนครรัฐวาติกัน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2476-5 เมษายน 2477 ทรงเสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญตามเมืองต่างๆ เพื่อทอดพระเนตรระบบการปกครอง การทหาร ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศอิตาลี ตลอดเวลานับเดือนที่ทรงประทับอยู่ในประเทศอิตาลีนั้น ทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทุกวัน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดี ทั้งต่อระดับราชวงศ์และรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

สนใจอ่านเพิ่มเติมหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)” เลขเรียกหนังสือ DS584 ส จ354 2561 ได้ที่ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7466, 77
diis.stoulibrary@gmail.com