สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงรักษ์โลก ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ “ชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่ มสธ.” โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประเพณีที่มีคุณค่าและงดงามของไทย สร้างความเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมแก่ชุมชน และส่งเสริมสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายในงานมีการประกวดกระทงรักษ์โลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยคณะเด็กนักเรียนในชุดบายศรีสู่ขวัญและตำนานวันลอยกระทง การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงดนตรีโดยวงสบายแบนด์

ในกิจกรรมการประกวดกระทงรักษ์โลก สำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ ในชื่อ “นาคีเริงระบำ สร้างสรรค์ท้องนที” ซึ่งได้แนวคิดมาจากตำนานความเชื่อในศาสนาพุทธ ที่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในนาคพิภพ เมื่อจะเสด็จกลับพญานาคได้ทูลอนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้บูชา พระพุทธองค์จึงทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา บรรดาพญานาคจึงพากันบูชารอยพระพุทธบาทแทนพระองค์ ต่อมาชาวพุทธจึงได้ทำการบูชารอยพระบาทสืบต่อกันมา โดยนำเอาเครื่องสักการะใส่กระทงลอยน้ำไป

กระทงที่สำนักบรรณสารสนเทศประดิษฐ์ขึ้นมีการประดับตกแต่งด้วยรูปนาคตามตำนาน และใช้วัสดุสำนักงานเป็นหลัก ได้แก่ กระดาษลัง กระดาษใช้แล้ว กรวยกระดาษ ประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยวัสดุธรรมชาติจากเปลือกข้าวโพด ใบตอง ฟาง และดอกไม้สด  อีกทั้งมีการประยุกต์กระทงโดยการใส่คิวอาร์โค้ดลิงก์หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด บรรณสาระความรู้ นิทรรศการออนไลน์ และฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษา

[justified_image_grid rml_id=180]