สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ภายใต้หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศ” วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้แก่ผู้เข้าชมงาน การจัดแสดงประกอบด้วย การจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรรูปทรงต่างๆ การสาธิตการแกะสลักลายบนเครื่องปั้นสลักลายวิจิตร การให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี ได้แก่ ขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี อุปกรณ์ในการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด การค้าขายเครื่องปั้นทางเรือของชาวบ้านเกาะเกร็ด และการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้น ได้แก่ หนังสือเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี นิทรรศการออนไลน์ เป็นต้น

[justified_image_grid rml_id=190]

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น