หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7464 งานบริการตอบคำถามฯ ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ตามที่ห้องสมุด มสธ. ได้ประชาสัมพันธ์ งดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7464 ชั่วคราวนั้น ขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านช่องทาง

02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com
Ask a Librarian https://library.stou.ac.th/
E-Form https://bit.ly/2JBAwKc
Facebook @STOULibrary