งดให้บริการตอบคำถามฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7464 ชั่วคราว

ห้องสมุด มสธ. งดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7464 ชั่วคราว เนื่องจากโทรศัพท์ขัดข้อง จึงขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

สำหรับช่องทางการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอื่นๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

02-504-7465
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com
Ask a Librarian https://library.stou.ac.th/
E-Form https://bit.ly/2JBAwKc
Facebook @STOULibrary