งดเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 31 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. งดเว้นค่าปรับและขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564 สมาชิกของห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการยืมคืนสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/ เลือก ยืมต่อด้วยตนเอง คู่มือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com