แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล และ E-Learning

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสม และผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ส่วนการศึกษาแบบ E-learning เป็นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและสถานที่เรียน

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกลและ E-Learning จากฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection, Gale ebooks และ Springer Link (eBooks) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้โดยผ่านการใช้งานเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN) มีหนังสือ 4 เล่มที่น่าสนใจ ดังนี้

1. E-Learning Department of One

 • ผู้เขียน : Emily Wood
 • สำนักพิมพ์ : Association For Talent Development
 • ISBN : 978-1-947308-82-4 e-ISBN: 978-1-94-7308-83-1
 • จำนวนหน้า : 183 หน้า
 • Call number: HF5.T7 W663 2019
 • แนะนำ : เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบการศึกษาแบบ E-Learning อาทิ การวางแผนเชิงนโยบายและวางแผนด้านงบประมาณ เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาระบบ E-Learning การจัดการเนื้อหา การทดสอบระบบ การเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และการประเมินผล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
 • Source EBSCO eBooks Collection: https://bit.ly/39SZA8G

 

2. Integrating Service-Learning and Consulting in Distance Education

 • ผู้เขียน : Marie-Line Germain
 • สำนักพิมพ์ : Emerald Publishing Limited
 • ISBN : 978-1-78769-412-5 e-ISBN: 978-1-78769-409-5
 • จำนวนหน้า : 256 หน้า
 • แนะนำ : หนังสือเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ทั้งระบบการศึกษาแบบ E-Learning และการศึกษาทางไกล ส่วนหนึ่งของเนื้อหามาจากงานวิจัย และการให้คำแนะนำด้านการออกแบบหลักสูตรการศึกษาในระบบออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี Case study ของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับนักวิจัยและผู้บริหารการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาหลักแบ่งเป็น 3 ส่วน
 • Part I Theoretical Underpinnings
 • Part II Application: Integration of e-Service-Learning
 • Part III Recommendations for Success
 • Source EBSCO eBooks Collection: https://bit.ly/3iyUZMG

3. Open and Distance Education in Asia, Africa and the Middle East : National Perspectives in a Digital Age

 • ผู้เขียน : Olaf Zawacki-Richter และ Adnan Qayyum
 • สำนักพิมพ์ : Emerald Publishing Limited
 • ISBN 978-981-13-5786-2 e-ISBN: 978-981-13-5787-9
 • แนะนำ : หนังสือเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิดในระดับอุดมศึกษา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย ตุรกี แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ามาบทบาทสำคัญในยุคดิจิตอล เนื้อหาจะเน้นด้านประวัติและพัฒนาการ รูปแบบการศึกษา การวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบาย เหมาะสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริการระดับสูง
 • Source Springer Link (eBooks) : https://doi.org/10.1007/978-981-13-5787-9

 

4. Open and Distance Learning Initiatives for Sustainable Development

 • ผู้เขียน : Umesh Chandra Pandey and Verlaxmi Indrakanti
 • สำนักพิมพ์ : IGI Global
 • ISBN : 978-1-5225-2621-6 e-ISBN: 978-1-5225-2622-3
 • จำนวนหน้า : 427 หน้า
 • Call number: LC5800 O62 2018eb
 • แนะนำ : หนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด เนื้อหาครอบคลุมแนวทางการขยายระบบการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งระบบดาวเทียม ระบบ MOOC แอพพลิเคชั่น และระบบ Cloud โดยมี Case study จากประเทศมาเลเซีย อินเดีย ไทยและฟิลิปปินส์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • Source Gale ebooks: https://bit.ly/2LVisM7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487, 88
diis.stoulibrary@gmail.com

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น