ห้องสมุด มสธ. คว้ารางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

ห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ เรื่อง “การใช้สถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ.”  โดย นางสาวภัทรภร พื้นพรหม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021 New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564

ทั้งนี้ห้องสมุด มสธ.ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

  1. การใช้เครื่องมืออินโฟกราฟิกสร้างความผูกพันในกิจกรรมห้องสมุด มสธ.

โดย นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ

  1. การใช้สถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ

โดย นางสาวภัทรภร พื้นพรหม

  1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : บริการสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุค New Normal โดย นางสาวรัชกร คงเจริญ นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว

 

การนำเสนอด้วยการบรรยาย

  1. การตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบย่อ Pre-catalog Bibliographic Records ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย นางสาวกัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา และ นางสาวจิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ

  1. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การสืบค้นชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ์

โดย นางสาวจิรนาถ อนันตชัย

  1. การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย นางสาวณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ