โครงการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในงานบริการห้องสมุด มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อยจากผู้รับบริการจากสาขาวิชาและสำนัก เพื่อทราบความต้องการของผู้รับบริการในงานห้องสมุดด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริการห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

[justified_image_grid rml_id=206]

 

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น