ครบรอบ 35 ปี ห้องสมุด มสธ. มอบของขวัญให้สมาชิกห้องสมุด

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ ห้องสมุด มสธ. ครบรอบ 35 ปี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอมอบของขวัญให้กับสมาชิกของห้องสมุดทุกท่านด้วยการงดเว้นค่าปรับ ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการคื่นสื่อการศึกษา

  • เคาน์เตอร์บริการยืมคืน อาคารบรรณสาร ชั้น 1
  • ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา หน้าอาคารบรรณสาร
  • ไปรษณีย์ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • เฉพาะค่าปรับหนังสือที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com